Oudervereniging

Als jouw kind naar de Paulusschool gaat, ben je als ouder automatisch lid van de Oudervereniging (OV).

Wat doet de OV?

De OV kent twee taken. Allereerst helpen actieve OV leden (klassenouders) in commissies het schoolteam bij de organisatie van sociale en culturele activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, de schoolreisjes, het afscheid van groep 8 en het slotfeest.

De tweede taak is een signaalfunctie vanuit ouders/verzorgers naar de schoolleiding over het reilen en zeilen in de klassen. Opmerkingen en ideeën van ouders die groepsoverstijgend zijn worden door het dagelijks bestuur (DB) van de OV met de schoolleiding besproken. De OV is niet betrokken bij het vaststellen van beleid van de school, daar is de Medezeggenschapsraad (MR) primair voor verantwoordelijk. Wanneer nodig wordt de MR betrokken.

Klassenouders hebben ook een belangrijke rol binnen de klas. Zij stemmen met de leerkracht af over praktische zaken, beheren het lief en leedpotje en organiseren het gezamenlijk cadeau voor de meesters/juffen verjaardag.

De notulen van vergaderingen van het huidige en vorige schooljaar kunt u onderaan de pagina terugvinden.

Hoe is de OV georganiseerd?

Een belangrijk onderdeel van de OV zijn alle klassenouders. Zij zitten, met schoolteamleden, in de activiteitencommissies. En ouders kunnen aan de klassenouders punten meegeven die ze besproken willen hebben met de schoolleiding.

Elke twee maanden is er een OV-vergadering. Het DB stelt met de schoolleiding de agenda op. Bij de vergadering is het DB aanwezig, een vertegenwoordiging van het schoolteam, een vertegenwoordiger van de MR en worden alle klassenouders uitgenodigd. Op de agenda staan o.a. mededelingen uit de school, mededelingen uit de MR en alle schoolse activiteiten worden doorgenomen met de commissies.

 

Eens per jaar is de Algemene Ledenvergadering (ALV), dan worden de jaarstukken zoals de begroting besproken. Bij de ALV zijn alle ouders/verzorgers van school welkom. Ook wordt het Dagelijks Bestuur (DB) van de OV elk jaar opnieuw benoemd tijdens de ALV. Mocht hier bezwaar tegen zijn of mocht een bestuurslid zelf besluiten te stoppen, zijn de klassenouders gezamenlijk verantwoordelijk voor het zoeken van en eventuele besluitvorming over nieuwe bestuursleden.

Leden van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit drie leden, namelijk Roger de Ruiter (Voorzitter), Rosanne Stevens (Penningmeester) en Sanne Boomsma (Secretaris).

De insteek van dit bestuur is om te helpen bij leuke activiteiten voor de kinderen op school. En we hechten waarde aan heldere, transparante en relevante informatie tussen ouders en het schoolteam.

Waar worden de schoolse activiteiten van betaald?

Als school vragen wij tot 1 januari 2024 geen vrijwillige ouderbijdrage. Momenteel kijkt de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) – het bestuur waar wij als school deel van uitmaken – naar een andere aanpak van de vrijwillige ouderbijdrage. Tot 1 januari verandert er voor u en de kinderen op school niets. Ook binnen een andere aanpak zullen alle extra activiteiten op school gewoon door gaan voor alle kinderen en zullen kinderen nooit uitgesloten worden.

De KSU vindt dat ieder kind gelijke kansen moet hebben om mee te doen aan extra activiteiten op school. Nu is dat ongelijk verdeeld over de scholen in Utrecht. Hoe de nieuwe aanpak er vanaf 1 januari precies uit gaat zien, wordt later dit jaar bekend. Hierover worden alle ouders van tevoren geïnformeerd.

Hoe kan je het Dagelijks Bestuur bereiken?

Klassenouders verzamelen informatie uit de klassen en commissies voor de OV-vergaderingen, bij hen kan je bespreekpunten aandragen. Wil je graag rechtstreeks contact? Mail of app gerust.

Dagelijks bestuur

Roger de Ruiter

voorzitter

Rosanne Stevens

penningmeester

Sanne Boomsma

secretaris

Notulen