Missie en visie

Missie

Niet alleen de kinderen leren voortdurend. Met alle leerkrachten en medewerkers vormen wij een lerende organisatie, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en leren van elkaar. Wij laten de kinderen aan het einde van groep 8 met trots naar de middelbare school laten gaan, waarbij ze uitgegroeid zijn tot zelfstandige, betrokken en ontdekkende leerlingen die hun eigen talenten kunnen inzetten. Onze missie is dan ook:

Klaar voor jouw toekomst!
 

Visie

Vanuit onze missie: ‘Klaar voor jouw toekomst!’ bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst. Onze leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend om de leerlingen hierbij te kunnen begeleiden. Onze visie hebben we onderverdeeld in een aantal ambities, waar we de komende jaren ons verder in willen ontwikkelen. Deze ambities nemen een belangrijke plaats in ons onderwijs in en haken in elkaar.  

Talentontwikkeling  

Vanuit de kernwaarde ‘zien en gezien worden’ bekijken we de kinderen bewust ongelijk. Wat oneerlijk is, wordt zo eerlijk. Daarmee geven we ieder kind gelijke kansen en stemmen we het onderwijsaanbod af op wat een leerling nodig heeft. We leggen de lat voor ons onderwijs hoog en verwachten van ieder kind en iedere leerkracht dat het zich inzet om zijn eigen talenten zowel persoonlijk, cognitief, creatief als sociaal te ontwikkelen. We gaan uit van het competente kind en leggen de focus op wat lukt. Fouten maken mag, want hier leren we van. Wij gaan uit van verschillende talenten bij kinderen. Door maatwerk kan ieder kind zijn eigen talenten uiten, tonen en verder ontwikkelen. Ook binnen ons team stimuleren wij onze medewerkers hun talenten zichtbaar te maken en te ontwikkelen. Door het aanbieden van opleidingen die aansluiten op de behoeftes van het team én de persoon zorgen wij voor groei op persoonlijk en professioneel vlak.  

Zelfstandigheid  

Vanuit de kernwaarde ‘zelfstandigheid’ vinden we het belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren en hen zo zelfstandig te maken. Deze zelfstandigheid is de basis om andere talenten te kunnen ontwikkelen en vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen. De zelfstandigheid komt terug in de dagelijkse onderwijsomgeving door ook hierbij uit te gaan van het competente kind en de kinderen te betrekken bij alles wat er gebeurt op school. We stimuleren kinderen vanaf groep 1 om zelf naar oplossingen te zoeken en hulp te vragen. We zien de ouders hierbij als partner. Door ook thuis het kind vertrouwen te geven in zijn/haar eigen kunnen, groeit het kind op als een zelfstandig burger met oog voor de wereld om zich heen. We zetten in op het proces. Dit is minstens zo belangrijk als de prestatie. Zelfreflectie en zelfevaluatie spelen hier een grote rol in. We betrekken kinderen actief bij hun leerproces. Dit komt vooral tot uiting bij het projectmatig werken waarbij kinderen worden gestimuleerd om hun eigen manier van leren vorm te geven. Vanaf groep 3 werken we met een weektaak. Kinderen leren hierdoor zelf hun werk te plannen en verantwoordelijkheid te dragen. De leerkrachten begeleiden dit proces en werken zelf ook zelfstandig met oog voor de wereld om hen heen.  

Ontdekkend-/ Onderzoekend leren  

Vanuit de kernwaarden ‘enthousiasme’ en ‘verwondering’ speelt het ontdekkend- en onderzoekend leren een grote rol in ons onderwijs. Kinderen komen vaak vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid tot leren. De hoeken bij de kleuters zijn daarom zodanig ingericht dat de kinderen zelf gaan ontdekken en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de onderzoekende houding door de kinderen een uitdaging te geven. Het ontdekkend leren gaat als vanzelf over in onderzoekend leren. Bij het projectmatig werken gaan de kinderen aan de hand van leervragen op zoek naar antwoorden. We vinden het belangrijk dat kinderen eerst kennis opdoen en van daaruit op onderzoek gaan. Bij het projectmatig werken worden de verschillende talenten van de kinderen benut: het creatief denkproces, het maken van producten en het onderzoeken. De kinderen werken vaak samen aan opdrachten en werken hierbij vanaf groep 5 groepsdoorbroken, zodat ze ook elkaars talenten en de talenten van de leerkrachten leren kennen en gebruiken.  Ook de leerkrachten leren ontdekkend en onderzoekend. Vanuit een nieuwsgierige en open houding kijken zij naar het kind, de klas en de school. Samen met de kinderen, ouders, collega’s en eventuele andere betrokkenen stemmen zij af wat het beste onderwijs is voor de kinderen van de Paulusschool. Leerlingen en leerkrachten leren door zelf onderzoek te doen, door ervaring op te doen en door te leren van elkaar. 

Verbinding  

De kernwaarde ‘verbinding’ zien we op veel manieren terug in onze school. Het gaat hierbij om te weten wie je zelf bent in relatie tot andere kinderen en de mensen om je heen, maar ook jezelf als wereldburger. We vinden het belangrijk om onze leerlingen kennis te laten maken met verschillende culturen, religies en gewoontes. Het met elkaar vieren vinden wij een belangrijk onderdeel van de verbinding. De verbinding zien we terug in hoe we met elkaar omgaan op school. Een goed pedagogisch klimaat is hierbij een vereiste.De verbinding is terug te zien in de relatie ouder-kind-leerkracht. We vinden het belangrijk om met elkaar te spreken over wat er nodig is voor het welzijn en de ontwikkeling van ieder kind. Samen komen we verder. De betrokkenheid van ouders is daarnaast ook terug te zien in de participatie van ouders bij ons op school. Ouders helpen niet alleen mee bij verschillende activiteiten, maar komen bijvoorbeeld ook over hun beroep vertellen bij een project. De verbinding is tot slot ook terug te zien in de relatie tot de omgeving waarin we leven, onze wijk. We weten wat er speelt in de wijk en werken samen om de verbinding in de wijk te vergroten.  

Digitalisering 

Vanuit de kernwaarden ‘zien en gezien worden’, ‘zelfstandigheid’ en ‘enthousiasme’ kijken we naar de inzet van digitale middelen. De inzet van digitale middelen in ons onderwijs vindt plaats op twee manieren; als doel en als middel. Digitale middelen worden met name gebruikt bij het automatiseren (digitale inoefening). De toegevoegde waarde hiervan is dat leerlingen en leerkrachten direct feedback krijgen op het leren. Wij werken aan de digitale geletterdheid in een doorgaande lijn waarbij ervoor gezorgd wordt dat leerlingen steeds vaardiger worden in de werking van digitale middelen en zij deze zodoende optimaal kunnen benutten, zowel nu als in de toekomst.