Verlof en afwezigheid

In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven.

Gewichtige omstandigheden

In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld. Verlof kan bijvoorbeeld worden toegekend voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen). De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: - ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; - huwelijk van bloed- of aanverwanten; - 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten; - verhuizing van het gezin.

Vakantieverlof

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen mag één keer per schooljaar worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is noodzakelijk.

Aanvraag indienen

Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder, moeten bij de directie van de school via een aanvraagformulier worden ingediend. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. Lever het ingevulde formulier met eventueel relevante verklaringen in bij de directeur. De schooldirecteur beslist over uw aanvraag.

Wilt u meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, kijk dan voor meer informatie over bijzonder verlof op de website van Leerplicht Utrecht.