De Oudervereniging van de Paulusschool

Als jouw kind naar de Paulusschool gaat, ben je als ouder automatisch lid van de Oudervereniging (OV).

Wat doet de OV?

De OV kent twee taken. Allereerst helpen actieve OV leden (klassenouders) in commissies het schoolteam bij de organisatie van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, de schoolreisjes, het afscheid van groep 8 en het slotfeest.

De tweede taak is een signaalfunctie vanuit ouders naar de schoolleiding over het reilen en zeilen in de klassen. Opmerkingen en ideeën van ouders worden door het dagelijks bestuur (DB) van de OV met de schoolleiding besproken.

Klik hier om de notulen en agenda's te bekijken.

Hoe is de OV georganiseerd?

Een belangrijk onderdeel van de OV zijn alle klassenouders. Zij zitten, met schoolteamleden, in de activiteitencommissies. En ouders kunnen aan de klassenouders punten meegeven die ze besproken willen hebben met de schoolleiding.

Een van de klassenouders in een groepslaag, is de groepslaag vertegenwoordiger.

Elke twee maanden is er een OV vergadering. Het DB stelt met de schoolleiding de agenda op. Bij de vergadering is het DB aanwezig, een vertegenwoordiging van het schoolteam, een vertegenwoordiger van de MR en om en om worden alle klassenouders, of alleen de groepslaag vertegenwoordigers uitgenodigd.

Op de agenda staan o.a. mededelingen uit de school, mededelingen uit de MR en alle schoolse activiteiten worden doorgenomen met de commissies.

Eens per jaar is de Algemene Ledenvergadering (ALV), dan worden de jaarstukken besproken. Bij de ALV zijn alle ouders van school welkom.

Eind oktober 2020 een nieuw dagelijks bestuur

Op 26 oktober 2020 heeft de OV een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris gekregen. De insteek van dit bestuur is om te helpen bij leuke activiteiten voor de kinderen op school. En we hechten waarde aan heldere, transparante en relevante informatie tussen ouders en het schoolteam.

Waar worden de schoolse activiteiten van betaald?

De OV ontvangt per jaar ongeveer 9.000 Euro van de stichting Vrienden van de Paulusschool. Een andere kleinere bron van inkomsten voor de OV is bijv. de opbrengst van (drank)verkoop bij het slotfeest.

Met deze inkomsten worden de jaarlijkse activiteiten betaald zoals Sinterklaas, Kerst en de Koningsspelen. Ook draagt de OV bij aan eenmalig grotere uitgaven zoals de verbouwing van het schoolplein, het lustrum of nieuwe schoolshirts.

Hoe kan je het Dagelijks Bestuur bereiken?

Klassenouders verzamelen informatie uit de klassen en commissies voor de OV-vergaderingen, bij hen kan je bespreekpunten aandragen. Wil je graag rechtstreeks contact? Mail of app gerust.

Notulen en agenda's